Voeding

De circulaire economie in de voedingssector, dat is nagaan op welke manier we voedsel produceren, verwerken, verdelen, consumeren en beheren op het einde van de levensduur.

VOEDING S

In de agrovoedingssector is de circulaire economieDe circulaire economie is een herstellende en regeneratieve economie. Ze vrijwaart de waarde van producten, materialen en hulpbronnen in de economie door een slim productontwerp te koppelen aan hergebruik en/of gedeeld gebruik. erop gericht het gebruik van hulpbronnen tot een minimum te beperken, de productie van voedselverspilling te verminderen en de productie en consumptie zo lokaal mogelijk te ontwikkelen.

De schaarste en stijging van de grondstofprijzen, wettelijke beperkingen, afhankelijkheid van energie, ... maken het noodzakelijk om na te denken over de circulaire transitie in de agrovoedingsketen en zo de veerkracht ervan te vergroten. Die transitie is volledig in lijn met de Europese doelstellingen van de Green Deal en de Farm-to-Fork-strategie.

"De circulaire economieDe circulaire economie is een herstellende en regeneratieve economie. Ze vrijwaart de waarde van producten, materialen en hulpbronnen in de economie door een slim productontwerp te koppelen aan hergebruik en/of gedeeld gebruik. is een proces van behoud, terugwinning en valorisatie van materialen (nutriënten en organisch materiaal, verpakkingen, co-producten) en stromen (energie, water, warmte) dat waarde creëert en tegelijkertijd bijdraagt aan een efficiënt en duurzaam agrovoedingssysteem, gebaseerd op samenwerking, synergieën en innovatie."(Bron)

De “traditionele gezinslandbouw”, waarbij de productie van gewassen wordt gecombineerd met veeteelt en voedingsstoffen worden teruggegeven aan de bodem, is geïnspireerd op het natuurlijke ecosysteem.

Bij een meer “gespecialiseerde” landbouwactiviteit betekent circulariteitDe circulariteit beschrijft de hoeveelheid materialen die in een gesloten kring worden beheerd. “het zo lang mogelijk delen, hergebruikHergebruik is elke activiteit waarin stoffen, materialen of producten die geen afval zijn, opnieuw voor hun oorspronkelijke toepassing worden gebruikt.en, repareren, renoveren en recyclen van bestaande producten en materialen zodat ze hun waarde behouden. Op deze manier wordt de levenscyclus van producten verlengd om het gebruik van grondstoffenGrondstoffen worden vaak uit de natuur gehaald, zijn eindig en niet-hernieuwbaar, zoals steenkool, erts, ... en de productie van afval te verminderen." (Bron)

Deze praktijken zijn tegenwoordig steeds gebruikelijker en worden voortdurend verbeterd. De circulaire transitie leidt dus tot de ontwikkeling van een landbouwproductie gebaseerd op respect voor de natuurlijke biologische kringloop en zorgt voor een evenwichtige combinatie van economische groei en efficiënt beheer van hulpbronnen.

In de voedselverwerkende sector stimuleert de circulaire transitie investeringen en innovaties om

  • de input van hulpbronnen en grondstoffen in productieprocessen te minimaliseren,
  • de energieprestaties van faciliteiten te verbeteren,
  • de rest- of bijproductEen bijproduct is een product van een industrieel proces waarvan de fabricage niet rechtstreeks wordt beoogd, maar dat economisch wordt gevaloriseerd.en optimaal te benutten (hergebruik in andere productieprocessen, gebruik in diervoer, productie van bio-energie of natuurlijke meststoffen om de bodemkwaliteit te verbeteren…).

De ontwikkeling van lokale voedselsystemen (productie, distributie, consumptie) zoals korte toeleveringsketens helpt ook om de transport- en opslagkosten en de bijhorende uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Industriële symbioseprocessen tussen bedrijven zijn ook mogelijk, met name om diensten en apparatuur te delen en te bundelen en om materialen en energie uit te wisselen.

Allereerst moeten we zoveel mogelijk onbewerkt of minimaal bewerkt voedsel eten. Een voedselsysteem dat gebaseerd is op de principes van de circulaire economie beperkt voedselverlies en -verspilling tot een minimum, met name door een goed beheer van houdbaarheidsdata en herverdeling van voedseloverschotten of producten die niet voldoen aan de marketingnormen (vorm, kleur, esthetiek, enz.). Door samen te werken met lokale verenigingen en voedselbanken (solidaire winkels) zorgen we ervoor dat voedsel wordt herverdeeld onder mensen in nood.

Tot slot bevordert de circulaire economie in de agrovoedingssector duurzamere praktijken door het verbruik van grondstoffen te heroverwegen, de milieu-impact van de sector te verminderen en natuurlijke hulpbronnen te behouden.

Meer weten?

Ontdek de duurzaamheidsroadmap van de Belgische federatie van de voedingsindustrie (Fevia).