Ecodesign

Er is vandaag een grote urgentie om bedrijven veerkrachtiger te maken, nu we kampen met verstoorde toeleveringsketens en een verminderde beschikbaarheid van grondstoffen.

ECODESIGN

Circulair design biedt bedrijven een tastbare oplossing om mee op de trein te springen van een koolstofarme, inclusieve en veerkrachtige economie, door hun aanbod op een systematische manier aan te passen.

80%* van de totale milieu-impact van een product wordt bepaald in de ontwerpfase.

*Joint Research Centre - Europe

Wat is circulair design?

Circulair design hangt direct samen met het concept van de circulaire economieDe circulaire economie is een herstellende en regeneratieve economie. Ze vrijwaart de waarde van producten, materialen en hulpbronnen in de economie door een slim productontwerp te koppelen aan hergebruik en/of gedeeld gebruik.. Bij het ontwikkelen van een duurzaam en circulair product of een duurzame en circulaire dienst wordt rekening gehouden met de volledige levenscyclusDe levenscyclus van een product houdt rekening met alle activiteiten die meespelen in de fabricage, het gebruik, het vervoer en de afdanking van dat product. en wordt elke belangrijke stap geanalyseerd: van het ontwerp en de keuze van de materialen, de productie- en distributieprocessen en de gebruiksfase tot de herwaardering op het einde van de levensduur. Het gaat er dus om economische groei los te koppelen van het gebruik van hulpbronnen, door de hulpbronnen continu in de stroom te houden voor hun juiste waarde.  

Ecodesign vs. circulair design 

Ecodesign breidt het concept van circulair design uit door de principes ervan toe te passen op volledige systemen van producten en diensten en op de strategische zakelijke beslissingen, om duurzame en circulaire bedrijfsmodellen te creëren. Het omvat elke vorm van design waarbij de milieu-impact van de ontwikkelde producten of diensten zo klein mogelijk blijft.

Principes van circulair design

De aanpak voor circulair design draait rond de volgende kernprincipes:

 • prioriteit geven aan lokale en/of overvloedig beschikbare hulpbronnen die kunnen worden hergebruikHergebruik is elke activiteit waarin stoffen, materialen of producten die geen afval zijn, opnieuw voor hun oorspronkelijke toepassing worden gebruikt.t en gerecycleerd zonder kwaliteitsverlies; 
 • optimaliseren van de hulpbronnen en de energie-efficiëntieEfficiëntie focust op de productiviteit van de middelen, dus op de verbetering van het verband tussen de gebruikte natuurlijke grondstoffen en het voordeel dat ze opleveren in de vorm van gefabriceerde producten of geleverde diensten. bij het ontwikkelen van producten; 
 • nadenken over de duurzaamheid, levensduur, herstelbaarheid en het hergebruik van het product tijdens de gebruiksfase; 
 • integreren van nieuwe, voornamelijk digitale economische modellen, waarbij de consumenten gebruikers worden;
 • anticiperen op de ontmanteling van het product dankzij recyclageRecyclage is elke vorm van valorisatie die (ook organisch) afval omzet in stoffen, materialen of afgewerkte producten, al dan niet met hun oorspronkelijke functie. en upcyclingUpcycling is de omzetting van afval in producten van hogere kwaliteit. indien de voorgaande ideeën niet volstaan om de materialen opnieuw op te nemen in de levenscyclus; 
 • nadenken over de afwezigheid van afval gedurende de hele levenscyclus van het product of de dienst en de componenten ervan;
 • overgaan tot een aanpak voor systematische implementatie: begrijpen / definiëren / doen / op de markt lanceren.

Materialen, producten, diensten, systeem: circulair design kan focussen op verschillende interventieniveaus.

Circulair design is niet alleen van toepassing op producten, maar ook op diensten en op de organisatie in haar geheel. Zo kunnen we werkomgevingen, verplaatsingen, catering, IT enz. anders invullen. 

De implementatie kan op verschillende niveaus gebeuren: 

 • Materialen: nieuwe materialen ontwikkelen of componenten gemaakt op basis van die materialen, bestaande materialen anders bekijken; 
 • Product: een bestaand product verbeteren of compleet nieuwe productoplossingen ontwikkelen; 
 • Dienst: het individuele product overstijgen en product-dienstcombinaties (PDC) ontwikkelen;
 • Systeem: het geheel van de onderling verbonden elementen bekijken en ze op coherente manier organiseren om een functie of doel te bereiken. 

  De toegepaste strategieën zijn dus afhankelijk van de gekozen interventieperimeter.

Meer weten

De gids voor circulair design is bedoeld voor zowel bestaande als toekomstige ontwerpers, ondernemers en alle innovators in de breedste zin van het woord.

In deze gids worden 24 methoden uitgelegd om je stap voor stap door het ontwerpproces te begeleiden.  

Design leaders: what does Circular Design mean to them?