Normen

Technische normen helpen om de praktijken en processen in verband met de circulaire economie te harmoniseren. Ze vergemakkelijken de invoering van duurzamere en efficiëntere praktijken door de economische actoren.

NORMEN EN REGELS

Een norm is een document dat technische specificaties, regels of richtlijnen beschrijft voor producten, processen en prestaties. Normen worden uitgewerkt door economische, maatschappelijke en onderzoeksexperts (volgens een integer en op consensus gebaseerd proces) en gepubliceerd door internationaal en nationaal erkende instanties.

Normen spelen een belangrijke rol bij het promoten van de circulaire economieDe circulaire economie is een herstellende en regeneratieve economie. Ze vrijwaart de waarde van producten, materialen en hulpbronnen in de economie door een slim productontwerp te koppelen aan hergebruik en/of gedeeld gebruik.. Ze harmoniseren praktijken, processen en producten. Er zijn verschillende soorten normen, waaronder:

  • ontwerpnormen: helpen om de ontwikkeling van meer duurzame, herbruikbare en recycleerbare producten te stimuleren. De ISO 14006-norm omvat bijvoorbeeld richtlijnen voor het integreren van milieuaspecten bij het ontwerpen en ontwikkelen van producten.
  • toepassingsnormen: stimuleren het hergebruikHergebruik is elke activiteit waarin stoffen, materialen of producten die geen afval zijn, opnieuw voor hun oorspronkelijke toepassing worden gebruikt. of gebruik van gerecycleerde producten voor een hoogwaardige toepassing, vooral in de bouw. 
  • milieubeheernormen: helpen om het gebruik te stimuleren van producten die voldoen aan maatschappelijke en milieucriteria. De ISO 14001-norm omvat bijvoorbeeld richtlijnen voor milieubeheer en het verminderen van de milieu-impact.
  • afvalbeheernormen: dragen bij tot efficiëntere praktijken voor het inzamelen, sorteren, hergebruiken en recycleren van afval. De ISO 14021-norm omvat bijvoorbeeld richtlijnen voor het gebruik van milieusymbolen en -claims op producten.
  • rapportagenormen: kunnen helpen bij het bevorderen van de transparantie en verantwoordelijkheid in het beheer van hulpbronnen en afval. De ISO 14064-norm omvat bijvoorbeeld richtlijnen voor het beheer van broeikasgasemissies en rapportering.

Meer weten

Lees meer over normalisatie.