Bio-economie

Bio-economie en circulaire economie zijn twee nauw met elkaar verwante concepten. Beide focussen op het stimuleren van een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

BIO ECONOMIE S

De bio-economie omvat alle activiteiten voor de productie en verwerking van biomassa, zowel in de bosbouw, de landbouw als de visserij. Ze biedt opportuniteiten voor land- en bosbouwbedrijven en past in het bredere kader van de circulaire en de groene economie.

Bio-economie versus circulaire economieDe circulaire economie is een herstellende en regeneratieve economie. Ze vrijwaart de waarde van producten, materialen en hulpbronnen in de economie door een slim productontwerp te koppelen aan hergebruik en/of gedeeld gebruik.?

Bio-economie en circulaire economie zijn twee nauw met elkaar verwante concepten. Beide focussen op het stimuleren van een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. De bio-economie is gebaseerd op het gebruik van hernieuwbare grondstoffenGrondstoffen worden vaak uit de natuur gehaald, zijn eindig en niet-hernieuwbaar, zoals steenkool, erts, ... en de valorisatie van afval en bijproductEen bijproduct is een product van een industrieel proces waarvan de fabricage niet rechtstreeks wordt beoogd, maar dat economisch wordt gevaloriseerd.en. Ze stimuleert een economie gebaseerd op ecosystemen, waarin de natuurlijke hulpbronnen op efficiënte en duurzame manier worden gebruikt om goederen en diensten te produceren. De bio-economie speelt in op fundamentele maatschappelijke uitdagingen, zoals de strijd tegen de klimaatverandering, voedselzekerheid en het creëren en behouden van lokale banen.

De circulaire economie is dan weer gebaseerd op het principe van hergebruikHergebruik is elke activiteit waarin stoffen, materialen of producten die geen afval zijn, opnieuw voor hun oorspronkelijke toepassing worden gebruikt., reparatieReparatie is het weer bruikbaar maken van een defect product, zodat het langer nuttig is voor de gebruiker, of met het oog op hergebruik (schenken, tweedehands verkopen)., recyclageRecyclage is elke vorm van valorisatie die (ook organisch) afval omzet in stoffen, materialen of afgewerkte producten, al dan niet met hun oorspronkelijke functie. en regeneratie van hulpbronnen. Ze streeft naar minimale verspilling en maximale waardecreatie. Het doel is om het gebruik van nieuwe grondstoffen te verminderen en een circulaire productielus te creëren die zo weinig mogelijk afval en uitstoot van broeikasgassen produceert.

Gemeenschappelijke doelstellingen

De bio-economie en de circulaire economie hebben dus gemeenschappelijke doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling en het behoud van natuurlijke hulpbronnen. De bio-economie kan bijdragen aan de circulaire economie door hernieuwbare grondstoffen te leveren en de valorisatie van afval aan te moedigen. De circulaire economie kan op haar beurt helpen om de doelstellingen van de bio-economie te realiseren door verspilling tegen te gaan en de regeneratie van hulpbronnen te stimuleren.

Voordelen van een circulaire bio-economie

De bio-economie maakt gebruik van hernieuwbare hulpbronnenHernieuwbare hulpbronnen zijn grondstoffen en energie uit hernieuwbare bronnen., zoals planten, dieren, algen enz. Ze zorgt dus voor een duurzamer gebruik van die hulpbronnen, want ze kunnen op een natuurlijke manier worden geregenereerd. De bio-economie streeft ook naar de vervanging van niet-hernieuwbare fossiele hulpbronnen door hernieuwbare biologische hulpbronnen. Dat vermindert de afhankelijkheid van fossiele hulpbronnen en draagt bij aan de strijd tegen de klimaatverandering.

De bio-economie biedt daarnaast mogelijkheden voor het creëren van jobs in de landbouw, de visserij, de bosbouw, de productie van biobrandstoffen, bio-industrieën enz. Ze stimuleert innovatie bij de productie van nieuwe producten en diensten, zoals bioplastics, biobrandstoffen, natuurlijke cosmetica, medicijnen enz.

In combinatie met een circulaire logica helpt de bio-economie om afval te verminderen door hernieuwbare grondstoffen te gebruiken en biologisch afval te recycleren.

Meer weten?