Bouw

Afvalvermindering, kostenreductie, jobcreatie en innovatie: ontdek de troeven van de circulaire economie in de bouw.

BOUW S

Afvalbeheer is een erg belangrijke problematiek in de bouwsector vanwege de logistieke en financiële implicaties. De circulaire economieDe circulaire economie is een herstellende en regeneratieve economie. Ze vrijwaart de waarde van producten, materialen en hulpbronnen in de economie door een slim productontwerp te koppelen aan hergebruik en/of gedeeld gebruik. biedt concrete oplossingen voor de problemen rond bouw- en sloopafval.

Momenteel volgt de bouwsector, net als andere industriële sectoren, een klassieke “lineaire” economische logica. De materialen die worden gebruikt in de bouwfase, zijn afkomstig van natuurlijke hulpbronnen die worden ontgonnen en benut, maar op het einde van hun levensduur niet optimaal worden gevaloriseerd. Als reactie op de tekortkomingen waartoe dat model leidt, wil de circulaire economie de levensduur van de materialen verlengen, om de winning van nieuwe grondstoffenGrondstoffen worden vaak uit de natuur gehaald, zijn eindig en niet-hernieuwbaar, zoals steenkool, erts, ... en de afvalproductie te verminderen.

Circulair bouwen: duurzame voordelen

Circulair bouwen betekent nadenken over het hergebruikHergebruik is elke activiteit waarin stoffen, materialen of producten die geen afval zijn, opnieuw voor hun oorspronkelijke toepassing worden gebruikt. van de materialen en de valorisatie van het “afval”, maar ook over de mogelijkheden voor demonteerbaarheid en omvormbaarheid van het gebouw, en dat vanaf het ontwerp. Die nieuwe benadering biedt tal van voordelen:

  • Afvalvermindering: een circulaire aanpak in de bouw vermindert de hoeveelheid afval door hergebruik, recyclageRecyclage is elke vorm van valorisatie die (ook organisch) afval omzet in stoffen, materialen of afgewerkte producten, al dan niet met hun oorspronkelijke functie. en upcyclingUpcycling is de omzetting van afval in producten van hogere kwaliteit. van de bouwmaterialen te stimuleren. Daardoor belandt er minder afval op stortplaatsen en blijft de milieu-impact van de bouwsector beperkt.
  • Kostenbesparing: hergebruik van bouwmaterialen kan de productie- en transportkosten van de materialen doen dalen. Door de afvalvermindering kunnen bovendien ook de kosten voor afvalverwerking dalen, wat gunstig kan zijn voor bedrijven en lokale besturen.
  • Jobcreatie: de circulaire economieDe circulaire economie is een herstellende en regeneratieve economie. Ze vrijwaart de waarde van producten, materialen en hulpbronnen in de economie door een slim productontwerp te koppelen aan hergebruik en/of gedeeld gebruik. kan nieuwe kansen voor werkgelegenheid creëren, met name bij de inzameling, sortering en verwerking van bouwmaterialen. Het gebruik van gerecycleerde bouwmaterialen kan overigens ook de ontwikkeling van nieuwe economische sectoren in de hand werken, zoals de recyclage van bouwmaterialen.
  • Innovatie: de circulaire economie kan innovatie stimuleren door nieuwe technologieën te ontwikkelen en nieuwe, duurzame bouwpraktijken aan te moedigen. Dat kan het concurrentievermogen van de bedrijven in de bouwsector stimuleren.

De circulaire economie in de bouw bevordert duurzamere praktijken door de milieu-impact van de sector te verkleinen en natuurlijke hulpbronnen te beschermen.

Meer weten?